ALGEMENE VERKOOPS- / VERHUURVOORWAARDEN ESIP BV

 1. Algemene verkoop en verhuurvoorwaarden
 2. Algemene bepalingen

Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst, en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering, worden alle leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten uitgevoerd volgens de hierna gemelde voorwaarden; de koper erkent uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de overeenkomst kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen. Aanvullende bepalingen betreffende levering van software worden in sub A art. 6 afzonderlijk behandeld. De algemene voorwaarden op de stukken van de koper zijn aan de verkoper niet tegenstelbaar.

 1. Aanbiedingen en bestellingen

Alle overeenkomsten en bestellingen gebeuren volgens de geldende verkoopprijzen behoudens bijzondere aanbiedingen dewelke slechts gelden mits uitdrukkelijke en schriftelijk voorafgaandelijk bevestigd door de verkoper. Offertes van de verkoper gelden slechts voor de duur van één maand, behoudens vermelding van een afwijkende termijn. De prijsofferte is slecht geldig voor goederen en werken waarvan de leveringstermijn niet meer bedraagt dan twee maanden. Voor zover evenwel, in de periode tussen offertes en aanvaarding, de prijzen van één of meerdere onderdelen door de leverancier van de verkoper zouden worden verhoogd, is de verkoper niet meer gehouden door de prijzen in de offerte, en kan naar keuze en zonder vergoedingen, hetzij de offerte worden geannuleerd hetzij in verhouding tot de prijsstijgingen van de materialen worden aangepast. De verkoper houdt zich het recht voor de bestelde goederen in samenstelling en materiaalgebruik te wijzigen teneinde nuttige verbeteringen aan te brengen. De klant verbindt zich ertoe bij de bestellingen alle noodzakelijke informatie ter uitvoering der werken of levering der goederen te verlenen, bij gebreke waaraan hij zich niet kan beroepen op gebreken dewelke zouden voortspruiten uit het niet verstrekken van deze informatie. De door ons aangeboden diensten, licenties en/of producten met een recurent karakter hebben, tenzij anders vermeld, een contractduur van één jaar, die jaarlijks automatisch verlengd wordt tenzij een van de partijen deze schriftelijk opzegt uiterlijk 3 maanden voor de einddatum. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de koper, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen inclusief aanvaarding van huidige voorwaarden. Pas na deze ondertekening en in voorkomend geval na betaling van een voorschot dient de verkoper tot uitvoering van de offerte over te gaan.

III. Levering en leveringstermijn

De levering geschiedt in de uitbating van de verkoper. Door ontvangstname van de goederen door de koper / huurder erkent deze de goederen voorafgaandelijk nauwkeurig te hebben onderzocht en te hebben vastgesteld dat deze qua specificaties en toebehoren volledig overeenstemmen met het bestelde/gehuurde en dat deze vrij zijn van zichtbare gebreken. Verzendingen en transport gebeuren steeds op risico en voor rekening van de koper. Melding van gebeurlijke verborgen gebreken is slechts ontvankelijk voor zover dit is gebeurd bij aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 24 uur na ontdekking van het gebrek. Leveringstermijnen kunnen ten vroegste ingaan op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomsten en worden automatisch verlengd zo verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. De verkoper zal de nodige inspanningen leveren om de opgegeven leveringstermijn te kunnen nakomen, hoewel de opgegeven leveringstermijn steeds louter informatief is en de overschrijding van de leveringstermijn op zich, nooit enige aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding noch tot verbreking van de overeenkomst lastens de verkoper. De huurder of koper zal er voor zorgen alle maatregelen te nemen opdat de goederen tijdig kunnen geleverd worden. Hij zal o.m. zorgen voor de juistheid van het in de bestelling of de overeenkomst opgegeven leveringsadres en leveringswijze. Wanneer niet of niet-tijdig kan geleverd worden door onjuistheid van vermelde gegevens of door het niet tijdig of het niet nemen van maatregelen om de levering mogelijk te maken en/of door de onwil van de klant, wordt de levering geacht te zijn vervuld en heeft de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het recht om de een schadevergoeding te factureren, zoals begroot in sub A art. 7. Bestelde of herstelde beschikbare goederen dienen te worden afgehaald binnen de 15 dagen na aanmaning daartoe door de verkoper. Voor zover de goederen binnen de maand na voormelde aanmaning niet zijn afgehaald, heeft de verkoper het recht, mits eenvoudig aangetekend schrijven, mede te delen dat hij niet verder aansprakelijk kan worden gesteld voor de goede bewaring van materialen, onverminderd de betaling waartoe de koper grondens koop of herstelling is gehouden te vermeerden met een schadevergoeding, forfaitair begroot op 20% van de verschuldigde sommen, onverminderd bewezen grotere schade, en tevens onverminderd de conventionele verwijlintresten. De kosten van installatie en configuratie van hard- en software, de kosten van de opleiding van de klant, de verplaatsingskosten van de verkoper naar de vestiging van de klant, de portokosten, zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Op aanvraag van de klant, verzorgt de verkoper de installatie, configuratie en opleiding van de aangekochte producten. Deze diensten worden gefactureerd in functie van het op dat ogenblik geldende uurtarief en de op dat ogenblik gangbare vergoeding voor verplaatsingskosten. Op verzoek van de klant kan een vooruitbetaald serviceurenpakket afgesloten worden, die het voorwerp uitmaakt van een bijzondere overeenkomst.

 1. Algemeneverkoopsvoorwaarden

Onverminderd de afwijkende bepalingen omtrent de verkoop en levering van software, zoals onder sub A art. 6 zijn omschreven, gelden de hierna volgende bepalingen inzake waarborg op hardware. Voor zover zich een verborgen gebrek zou voordoen dient de verkoper hiervan melding te maken volgens de modaliteiten voorzien onder sub A art. 3. Tevens kan de koper zich pas op de waarborg beroepen indien voorafgaandelijk de volledige prijs van de verkoop / overige herstellingen werd geregeld. Vervolgens dienen de goederen in originele verpakking en franco aan de verkoper worden toegezonden. De waarborg verbindt de verkoper of fabrikant tot herstelling/vervanging van de defecte stukken volgens garantievoorwaarden van de fabrikant.

De bijkomende kosten voor her-ingebruikname, herstellen gevolgschade, … zijn nooit inbegrepen. Deze kosten blijven ten laste van de klant en zullen aangerekend worden op de eerstvolgende factuur. Deze waarborg omvat evenmin enig recht op verdere schadevergoeding of gevolgschade. Elke aanspraak omtrent garantie verplichtingen in hoofde van de verkoper dewelke hierboven vermelde algemene regeling, hetzij een bijzonder overeengekomen regeling overstijgt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover er tussen de partijen geen overeenstemming bestaat omtrent de aard en de specificiteit van het door de koper beweerde gebrek, is er tussen de partijen overeengekomen dat de koper de bewijslast draagt van het feit dat dit gebrek het uitsluitend gevolg zou zijn van fouten in de geleverde hardware. De koper verliest alle rechten uit de waarborg voor zover wordt vastgesteld dat hetzij hijzelf, hetzij derden in zijn opdracht, voorafgaandelijk tot herstelling of wijziging / uitbreiding of een poging daartoe overging. Dit is eveneens het geval voor schade die blijkt een gevolg te zijn van verkeerde plaatsing of onjuist gebruik van de goederen. De termijn van herstelling tijdens de waarborgperiode schort geenszins de oorspronkelijke overeengekomen waarborgtermijn op.

 1. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling. De verkoper heeft het recht ze terug te nemen op kosten van de koper, waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Alle prijzen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper, behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst. Bij laattijdige betaling is van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ad 15% per jaar vanaf factuurdatum op het openstaande saldo en is de koper tevens van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding wegens wanprestatie verschuldigd ad 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 70, onverminderd de werkelijk bewezen schade in meer. Voormelde schadevergoeding geldt ter dekking van alle administratieve kosten ten gevolge van de opvolging en invorderingen van de achterstallige betalingen. De koper behoudt zich het recht voor om, in gevallen van substantiële wanprestatie in hoofde van de verkoper, een passende vordering in schadevergoeding te stellen.

De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling. Er is pas betaling na effectieve inning van de cheque. Bij niet-betaling van één factuur worden alle andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar. Zolang de facturen, de interesten en het schadebeding, geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven geeft de klant ons bij deze machtiging om de aan hem reeds geleverde goederen, op zijn kosten, weg te nemen, zelfs indien deze geïncorporeerd zijn in een ander roerend en/of onroerend goed. Klachten terzake van de facturatie zijn slechts ontvankelijk voor zover bij aangetekend schrijven aan de verkoper gemeld, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Onverminderd het voorgaande heeft de verkoper het recht om bestelde werkzaamheden en leveringen op te schorten tot na betaling van op dat ogenblik openstaande en vervallen facturen. De verkoper kan aan de klant een kredietlijn toekennen voor een bepaald bedrag en voor een periode van 30 dagen. Een dergelijke kredietlijn wordt niet automatisch toegekend: de klant moet vooraf een aanvraag daartoe indienen, samen met een kopie van de laatste jaarrekening en zijn bankgegevens. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat het voorwerp van en de factuur zelf aanvaard en goedgekeurd werden door de koper wat betreft prijs en kwaliteit en aangerekend bedrag, tenzij de koper protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de vermelde termijn. De koper kan nooit enige schuldvergelijking inroepen. Indien de factuur op vraag van de koper op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de koper verantwoordelijk voor de betaling ervan.

 1. Software

Onverminderd alle andere bepalingen, hetzij algemene, hetzij bijzondere, gelden de hier navolgende voorwaarden terzake van levering van software, voor zover zij van de voormelde voorwaarden afwijken. Software door de verkoper ontwikkeld geniet een waarborgperiode van 6 maanden, binnen welke periode gebeurlijke programmatiefouten, met uitsluiting van fouten in analyse of in prestaties ten gevolge van een specifiek aanvullend verzoek door de klant, door de verkoper gratis worden hersteld, op  uitzondering van verplaatsingskosten. Buiten de voormelde periode worden de herstellings- of verbeteringskosten, zonder voorafgaandelijke bijkomende overeenkomst, op basis van prijs in regie aangerekend. Voor software door de verkoper bij derden aangekocht, gelden voor de koper dezelfde waarborgvoorwaarden als door de leverancier van de verkoper aangeboden, en dit gezien de verkoper slechts als tussenpersoon optreedt van deze leverancier. De koper erkent van deze laatste waarborgvoorwaarden voorafgaandelijk kennis te hebben genomen en zich hiermee akkoord te hebben verklaard, waarbij de koper zich volgens deze voorwaarden rechtstreeks zal richten tot de leverancier bij gebeurlijke aanspraken. In geen enkel geval kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inhoud (hetzij software zelf, hetzij gegevens) van de informatiedragers, zelfs indien dit verlies zich zou voordoen tijdens een interventie door de leverancier. De klant zal zelf zorgen voor de nodige backups teneinde ieder verlies aan informatie door herstelling te vermijden. De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade of aanspraken ten gevolge van welk danig rechtmatig hetzij wederrechtelijk gebruik van de programma’s. De koper vrijwaart de verkoper op de meeste algemene wijze voor alle weldanige aanspraken en rechten van derden, hetzij op grond van licenties, octrooien of enige andere rechten voorspruitende rechtstreeks of onrechtstreeks uit het specifieke gebruik door de koper van de programma’s. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toelating uitgaande van de verkoper is het aan de koper in elk geval verboden om de software door de verkoper ontwikkeld, hetzij door de leverancier van de verkoper, te dupliceren, noch voor eigen gebruik, noch voor gebruik door derden. De verkoper maakt dan ook voorbehoud om, bij miskenning van voormelde betalingen, elke welkdanige vordering te stellen, hetzij de koper in vrijwaring te roepen voor zover de verkoper zelf door haar leverancier of door anderen zou worden aangesproken.

VII. Annulatie en restocking fee

Alle bestellingen zijn definitief. In geval de klant de bestelling of levering annuleert, wordt een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag van de bestelling / overeenkomst gefactureerd. Mits schriftelijke toestemming van de verkoper, kan de klant vragen de verkoop te annuleren en de goederen terug te nemen. De teruggenomen goederen zullen dan worden gecrediteerd indien:

 • ze terug in het bezit van de verkoper gebracht worden binnen de 30 dagen na levering;
 • ze zich in de originele verpakking bevinden en verzegeld zijn;
 • de klant een forfaitaire schadevergoeding betaalt van € 250 voor administratieve kosten en restocking fee.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

VIII. Service voorwaarden

Voor klanten die geen Service overeenkomst tekende geld het uurtarief voor technische prestaties 85,- euro excl. btw per uur en verplaatsingskosten worden verrekend aan de hand van tijd van een enkele rit. Prestaties buiten kantooruren worden aangerekend aan 150%, die op zondag aan 200%. Alle tools die benodigd zijn voor een proactief IT beheer kunnen geïnstalleerd worden zoals bv. device monitoring. De interventie tussenkomsten in het kader van proactief beheer zullen als gewone interventies aangerekend te worden. Door gebruik te maken van één van onze supportdiensten verbind u zich er toe om gedurende 24 maanden na de laatste interventie geen samenwerking aan te gaan met personen die in dienstverband of huurdienst werken van ESIP . Voor servicemodaliteiten op maat zoals voordeligere uur pakketten , SLA’s op maat, … adviseren wij om service overeenkomst af te sluiten.

 1. Betwistingen

Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Nopens geschillen met een waarde

onder de 1860 euro zal enkel de Vrederechter van het vijfde kanton te Gent bevoegd zijn.

 1. VERHURING
 2. Duur van de huur:

De huur behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord gaat in:

 • hetzij op de datum en het uur waarop huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in onze werkplaats of ons magazijn;
 • hetzij op de datum en het uur waarop het gehuurde door ons aan de vervoerder overgedragen is om naar de huurder te verzenden;

De huur eindigt:

 • hetzij op de datum en het uur waarop huurder of zijn gemachtigde het gehuurde goed terugbrengt in onze werkplaats of ons magazijn van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de kantooruren. Datum en uur van de beëindiging van de huur kunnen enkel door de huurder bewezen worden door voorlegging van een door ons ondertekende kwijting.
 • hetzij op de derde opéénvolgende dag na de datum van het opsturen van een opzeggingsbrief van de huur door ons, wanneer geen vaste huurtermijn werd overeengekomen.
 • hetzij op de afgesproken datum en uur.

Van zodra de huur is beëindigd is de huurder van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een voorafgaandelijk aanmaning nodig is, de gehuurde goederen terug te brengen. De huurder machtigt ons de goederen, op zijn kosten, te gaan terugnemen en te demonteren, waar deze zij zich ook kunnen bevinden, van zodra de huur beëindigd is.

 1. De huurprijzen worden ons per dag berekend en gelden voor maximum 9 werkuren per dag. Wanneer de huurder 9 werkuren/dag overschrijdt zal een bijkomende vergoeding gevraagd worden. Dit is tevens het geval wanneer de huurprijzen, wekelijks, maandelijks of voor een andere vaste termijn worden aangerekend. Het gebruik zal vastgesteld worden door tegensprekelijke opname van de urenteller van het gehuurde goed. De huurprijzen worden verdubbeld wanneer het gehuurde niet tijdig teruggebracht werd door de huurder niettegenstaande de beëindiging van de huur. De huurprijs loopt door op zon- en feestdagen.

III. Alleen de huurder draagt gedurende de huurtijd, de eventuele opzegtermijn, en de tijd waarbinnen hij of een derde het gehuurde goed wederrechtelijk in bezit houdt, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het stuwen, aanhaken en slepen, het risico voor verlies en beschadiging van het gehuurde, verhuur-, laad- en loskosten zijn steeds ten laste van de huurder.

Wij leveren de goederen in perfecte staat van werking en onderhoud. Bij het afhalen door de huurder of bij levering door ons dient de huurder dit desgewenst te controleren. Het voortbehoudsloos ondertekenen van de overeenkomst en/of van de leveringsbon geldt als onherroepelijke aanvaarding van de goede staat van het gehuurde.

Wanneer de goederen door een derde worden geleverd, dan is de huurder gehouden binnen de 24 uur na ontvangst te protesteren, zoniet wordt hij geacht de goede staat van het gehuurde goede te hebben erkend. Wanneer herstelwerkzaamheden ingevolge normale slijtage nodig zijn dan dient de huurder ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Hij dient het gehuurde toestel, op zijn kosten, daartoe terug te brengen. De huurder mag in geen geval zelf tot herstelling overgaan of laten overgaan.

Geen enkele schadevergoeding zal van ons kunnen gevorderd worden wegens defecte of de slechte werking van het gehuurde goed. In de mate van het mogelijke zullen wij een ander toestel ter beschikking stellen of het defecte toestel laten herstellen of herstellen. De huurder erkent van de verhuurder een gebruiksaanwijzing voor het gehuurde toestel te hebben ontvangen en verbindt zich ertoe de gebruiksvoorwaarden opgenomen in deze gebruiksaanwijzing strikt te volgen. Wanneer overeengekomen is wij voor het onderhoud en/of de bewaking het gehuurde goed instaat dan vallen de kosten daarvan, alsmede van de smeerolie en de brandstof ten laste van de huurder.

De huurder dient het gehuurde goed in dezelfde perfecte staat van werking en onderhoud terug te brengen en is aansprakelijk voor beschadiging, verlies, minwaarde. De huurder staat tevens in voor de daden van derden.

De terugname door ons gebeurt steeds onder voorbehoud. De huurwaarborg kan worden ingehouden wanneer wij het vermoeden hebben dat het gehuurde niet in perfecte staat werd teruggebracht.

De huurwaarborg zal nooit kunnen beschouwd worden als een voorschot op de huurprijs. Wij verbinden ons ertoe de huurder 0binnen de 8 dagen na terugname te verwittigen van eventuele schade en hem uit te nodigen voor een tegensprekelijke vaststelling.

Weigert de huurder hierop in te gaan binnen de 8 dagen na verzending van een schriftelijk uitnodiging dan wordt de schade geacht tegensprekelijk te zijn vastgesteld en mag de verhuurder het gehuurde herstellen of laten herstellen op de kosten van de huurder.

 1. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen elke aanspraak van derden voor lichamelijke, materiële of economische schade welke is ontstaan binnen de huurtijd, de opzeggingstermijn en/of de tijd waarbinnen hij of een derde het gehuurde goed wederrechtelijk in bezit houdt.

De huurder zal zich verzekeren tegen alle ongevallen die aan derden kunnen berokkend worden ingevolge of n.a.l.v. het gebruik of het in verkeerd brengen van het gehuurde toestel.

 1. Het gehuurde goed mag niet onderverhuurde of uitgeleend worden, noch ter beschikking gesteld worden van derden. Behoudens andersduidend beding mag de huurder het gehuurde goed niet in het buitenland brengen en/of het aldaar gebruiken.

 1. VERKOOP
 2. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 1. Onvolledigheid van de levering kan geen reden zijn tot niet-betaling van de reeds geleverde goederen en gepresteerde werken.

III. In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor de verborgen gebreken van de verkochte goederen noch voor welkdanige schade die daardoor aan de klant en/of aan derden zou kunnen berokkend worden.

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord worden de verkochte goederen verzonden op risico en kosten van de koper.

 1. Indien de koper de goederen niet afhaalt op het overeengekomen tijdstip, hebben wij het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de prijs aan de klant te facturen te vermeerderen met een stockagevergoeding van 15 euro per dag, onverminderd het recht van de verkoper om de koop te ontbinden en de schadevergoeding te vragen zoals gepreciseerd sub A art. 7 van deze voorwaarden.

 1. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.

VII. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binne de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Deze klachten, dienen op straffe van verval, tijdig per aangetekend schrijven te worden geformuleerd.

VIII. Onze vrijwaringsgarantie aangaande verborgen gebreken van het verkochte goed strekken zich maar uit tot de vrijwaringsgarantie van de fabrikant van dit goed.in ieder geval strekt onze vrijwaringsgarantie niet verder uit dan in het vervangen van het defecte onderdeel of van de herstelling van het verkochte goed, uurlonen ten laste van de koper. Het vervoer, de demontage en montage zijn ten laste van de koper.

 1. Tijdens een herstelling of bij nazicht zijn strekt onze garantieverplichting zich enkel uit tot de herstelde of nageziene onderdelen.

 1. Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de geleverde goederen die niet volledig werden betaald onze eigendom, onverminderd de verplichting van de klant om de risico’s van de verkochte zaak te dragen en ervoor te zorgen als bewaarnemer.